Agema raeunovodski program

Program enova je finanèni in raèunovodski sistem, ki lahko zagotavlja celovite raèunovodske storitve tako v èasu, ko je podjetje tudi finanèno vkljuèeno. Ta storitev se konèa zlasti pri evidentiranju dokumentacije, knji¾enju te datoteke, pripravi izjav in poroèil o tekoèih in periodiènih poroèilih.

Program enova med drugim omogoèa vzdr¾evanje spletne strani z delom izvleèkov podsektorjev. Poleg tega vam omogoèa, da prijavite DDV na nakupe in prodaje. In daje vam mo¾nost dokumentiranja zapisov. Govorimo o dokumentih, ki niso raèuni - na primer banèni izpiski, spominki, uvozni dokumenti, gotovinska poroèila ali plaèilni listi. Ta program vam omogoèa, da primerjate bilanco in promet. Omogoèa tudi poravnavo s potro¹niki, medtem ko razmi¹lja o plaèilih. Dejstvo, da program enova daje mo¾nost za bele¾enje valutnih poravnav, si zaslu¾i pomoè. Premika se skupaj s tabelo teèajev ter z avtomatskim izraèunom in evidentiranjem teèajnih razlik.Vodenje dnevnikov v tem programu vam omogoèa, da jih zdru¾ite v uredbe dokumentov doloèene vrste. Zapisi dokumentov bodo omogoèili njihovo samodejno objavljanje v dnevnike. Program vkljuèuje zelo enostavne DDV zapise. DDV se lahko poravna na gotovinski osnovi in tudi na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Hkrati program zagotavlja prilo¾nost za vodenje gotovinskih in banènih poroèil. Poleg tega omogoèa povezavo bilanc in prometa. Omogoèa opredelitev bilanc stanja podjetij.Program je ¾e opremljen z dokumentacijo, ki omogoèa poravnavo s partnerji. Tu govorim najprej o obrestnih zapisih, opominih, prenosih, potrditvah bilance.Program enova omogoèa podporo pri upravljanju èlove¹kih virov. Ima veliko visoko funkcionalnost, ki se ¹e vedno ¹iri, zato so tisti, ki so polni uspeha, priporoèeni za podjetja. Skratka, program enova je klasièen finanèni in raèunovodski sistem.