Armenska modna revija

Prej¹njo soboto se je konèala predstava zadnje zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci ustvarili za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjen prikaz je obstajal v najstro¾jem trenutku in polnost je bila pripravljena brez ovir. Ob zdravljenju smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Njihova vloga je temeljila na popolnoma velikih in zraènih tkaninah z velikimi barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilom. Na¹e novinarje je najbolje ujemalo z zraènimi, barvitimi maxi krili v polno kvaèkanje. Poleg njih so vzbudili spo¹tovanje èipke in romantiène obleke, pa tudi bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim pletene kape z moènimi kro¾nimi kri¾i¹èi, okra¹ene s èipko in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za nov boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek od trenutne prodaje bo dodeljen va¹i siroti¹nici. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène zdrave in pozitivne akcije. Lastnik na¹ih izdelkov je veèkrat pri¹el k prodaji na¹ih izdelkov in kako je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka v pisarnah v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da namerava podjetje odpreti raèunalni¹ko dejavnost, v kateri bi bile na voljo zbirke, ki so drugaène kot v stacionarnih trgovinah.Lokalno oblaèilno podjetje je pijaèa iz najglobljih proizvajalcev oblaèil. V nekaterih regijah ima nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, predvsem pa najlep¹e krojaèe, ¹ivilje in oblikovalce. Kako dober èas ta blagovna znamka pripravlja zbirke v enotnosti z velikimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke imajo res veliko priznanje, da se niè pred zaèetkom trgovine, pripravljeno od posameznega jutra, ne obrne v dolge èakalne vrste. Te zbirke so izdane isti dan.Plodi sedanjih institucij ¾e vrsto let pridobivajo na priljubljenosti med potro¹niki, tako znotraj kot tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne uspe pa omeniti veliko zadovoljstva, ki ga je pridobila in ki potrjujejo, da so izdelki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: Var¹avska oblaèila