Avdiovizualnega tolmaea

Delo prevajalca je zelo pomembna in odgovorna naloga, saj mora prevajalec izraziti pomen izraza pijaèe med tema dvema temama v okviru drugega. Kar se dogaja v notranjosti, ne zahteva toliko ponavljanja besede, kot je bilo povedano, temveè prena¹anje pomena, vsebine, bistva izraza, medtem ko je sedanjost veliko te¾ja. Tak¹en prevajalec ima dobro komunikacijsko pozicijo, pa tudi kognicijo in motnje.

Zaporedni prevod je pijaèa iz vrst prevodov. Kaj potem za vrsto prevodov in kaj se ¹tejejo v zasebno lastnino? Ko ena od ¾ensk govori, prevajalec poslu¹a nekaj razloga. Torej lahko zapisuje zapiske in se lahko spomni, kaj ¾eli govoriti. Èe je ta zaprla na¹o pozornost, je vloga prevajalca, da ji po¹lje idejo in misel. Kot ¾e omenjeno, ni nujno, da je to toèno ponavljanje. Potrebujem to mnenje o pomenu, zgodovini in pomenu izjave. Po ponavljanju, govornik ohrani svojo pozornost, spet daje nekaj znaèilnosti. Vse se dogaja sistematièno do konca govora ali odgovora sogovornika, ki govori v svojem jeziku, njegova ocena pa je razumljena in prepisana prvi osebi.

Ta naèin prevajanja ima neposredne odloèitve in vrednote. Znaèilnost je seveda, da se premika redno. Fragmenti izreka, vendar lahko samo ti segmenti premislijo nekaj pozornosti in pripravljenosti. S prevajanjem nekaterih besedil se lahko zlahka raztresete, nekaj pozabite ali pa samo premagate ritem. Vse pa lahko vidi vse in komunikacija je ohranjena.