Blagajna blagajne

Ko prodajamo blago ali storitve posameznikom (kot so tisti, ki ne poslujejo, bomo lahko uporabljali blagajno ali fiskalni tiskalnik. Po nakupu je zelo pomembno predlo¾iti davèno napravo in fiskalizacijo. Vsi postopki v zvezi z blagajno morajo biti zakljuèeni v dveh mesecih od nakupa.

Pred zaèetkom evidentiranja prodaje na blagajni je treba predlo¾iti poroèilo vodji ustreznega davènega urada. Kaj je treba najti v takem obvestilu? Najprej morate napisati, kak¹no bo celotno ¹tevilo fiskalnih blagajn v podjetju. Navesti morate tudi naslove krajev, kjer se bodo uporabljali.Odlok ministra za finance z dne 29. novembra 2012 natanèno ureja naèin poroèanja blagajn. Po njenem mnenju bi bilo treba vsaj na dan izgube, ki je ustrezna za umik iz blagajne, namestiti vsaj polovico blagajn, prijavljenih vodji davènega urada. Preostale fiskalne blagajne je treba vkljuèiti v obraèun za naslednji mesec.Kot smo ¾e poroèali in dali blagajne, moramo ustvariti njihovo fiskalizacijo. To je potrebno, èe ¾elimo v poslovnih praksah uporabljati blagajne in tiskalnike.

Na kaj raèunamo fiskalizacijo blagajne? O dodelitvi fiskalnega modula (Davèna identifikacijska ¹tevilka davènega zavezanca davèni blagajni. Ne pozabite, da je to trenutno enkratna operacija, ki je ¾ivela in trajala. Izjemno pomembno je, da fiskalizacijo blagajne opravi strokovno naroèilo usposobljen tehnik. V uspehu napake bo napaèna re¹itev napaèna za izvajanje fiskalizacije, zato bo koristno kupiti novo blagajno, kar pomeni velike stro¹ke. Zahvaljujoè fiskalizaciji blagajne bo mo¾en njen polo¾aj v davènem redu. Dnevna proraèunska poroèila, ki vsebujejo informacije o dnevni prodaji, bodo usmerjena v blagajno.Po fiskalizaciji blagajne, v sedmih dneh, jo je treba sporoèiti vodji pristojnega davènega urada. Tako boste dobili registracijsko ¹tevilko.