Datum blagajne

S 1. januarjem 2015 so zaèeli veljati drugi predpisi, ki bistveno poveèujejo obseg ljudi, ki vodijo podjetje, kar bo odvisno od obvezne registracije fiskalnega zneska binga. Od samega zaèetka bo za ¹tevilne ¹tevilke potrebno kupiti blagajno. To ni majhen stro¹ek. Ker blagajni¹ki prodajalci se dobro zavedajo, da ne glede na ceno, bodo kupci, ne bodo omejevalne cene. Nato lahko klièe velike stro¹ke za investitorja, ki kupuje blagajno. Ali veste, da se lahko podjetniki, ki ga kupujejo prviè, zanesejo na preobrat nakupa blagajne?

Vivese Senso Duo Oil 2Vivese Senso Duo Oil 2. Učinkoviti priprave za izpadanje las

V skladu s èl. 111 par. 4 osebe, ki zaènejo registracijo nakupa in zneske, ki so zaradi davka na blagajni, lahko od davka od¹tejejo stro¹ke, ki so nastali pri nakupu vseh blagajn v vi¹ini 90% njegove cene, vendar ne veè kot 700 PLN.Kaj storiti, da se povrnejo stro¹ki nakupa blagajne? V tem smislu mora zavezanec izdati pisno obvestilo, v katerem bo obvestil o vrednosti kupljenih davènih blagajn. Izdelani so vodji pristojnega davènega urada. Potrebuje enako stojalo, preden zaène registrirati prodano blago na blagajni, ki jo pravi. Ne pozabite, da èe bomo prekoraèili ta rok, ne bomo dobili povraèila, je vredno paziti na èas. Omenimo ¹e, da èe imamo samo eno blagajno, je ni treba prijaviti na posamezni obliki - dovolj je, da jo dose¾emo na prijavnem obrazcu za kraj, kjer je name¹èena blagajna. Potem se zdi, da je oèitno, vendar je treba opozoriti, da je osnova za povraèilo za nakup blagajne potrdilo (ali nov nakupni simbol. Ohranimo ga.Kako izgleda vpra¹anje povraèila stro¹kov davène blagajne v primeru davènih zavezancev za DDV? Pomislimo na dejstvo, da lahko zavezanci za DDV kupujejo blagajne samo v obraèunu DDV za obdobje, v katerem so zaèeli evidentirati prodajo na fiskalnem znesku. Èe davèni zavezanec za DDV poravna meseèni znesek, lahko vsebuje do 25% (vendar ne veliko 175 PLN davka, plaèanega na raèun, v polo¾aju, ko obstaja prese¾ek plaèanega davka. V enakem polo¾aju lahko plaènik DDV, ki se poravna na èetrtletni osnovi, zna¹a 50% zneska, ki ga je treba vrniti, vendar ne veè kot 350 PLN.