Davena blagajna olx

Vsak podjetnik, ki namerava prodati blago ali storitve za fiziène osebe, ki ne opravljajo poslovne dejavnosti, mora biti sposoben izdelati blagajno. Hkrati pa ne predvideva, ali je prodajalec plaènik DDV ali je tudi odstranjen iz tak¹nih poravnav. Kak¹ne so obveznosti davène blagajne?

Èe imate blagajno, morate najprej preveriti, ali mora nujno registrirati prodajo na blagajni. V primeru majhne prodaje, ki se izvaja redko, lahko vèasih primernej¹a re¹itev privede do vnosov v statistiko prodaje, ki ni dokumentirana. Izjeme od potrebe po blagajni¹ki knjigi so bile predstavljene v zakonu ministra za finance z dne 4.11.2014 pri razmi¹ljanju o fotografijah iz obveznosti vodenja evidenc z blagajnami.Poskrbimo za dejstvo, da smo ob nakupu prve blagajne upravièeni do povraèila do 90% njegove prednosti, vendar ne veè kot sedemsto zlotov. Pomembno udobje, tudi za uporabnika, ko in ponudnika, bo skrbno konfigurirana blagajna, tj. Tista, ki ima popoln katalog blaga ali storitev. Za èloveka je velika vrednost trenutnih okoli¹èin dejstvo, da bo dobil potrdilo, ki ga bo dal kot mo¾no podlago za vrnitev.

Naèelo delovanja zneska bo fiskalizacija blagajne. V kaj verjame? Gre za edinstven in trajen postopek, ki davèno identifikacijsko ¹tevilko davènega zavezanca trajno dodeli davènemu modulu. Seveda lahko kupimo blagajno in ne fiskaliziramo, navsezadnje pa bo tak finanèni znesek mogoèe uporabiti le v nefiskalnem redu. Posebej pomembno je, da fiskalizacijo blagajne opravi izku¹en tehnik, v primeru napake pa je priporoèljivo kupiti novo blagajno.

Za osnovni namen imeti blagajno, natisniti potrdilo o prejemu in ga prodati kupcu v vsakem trenutku, kako bo ustvaril nakup, in enkrat dnevno tiskati dnevno poroèilo. Enkrat na mesec (prvi dan vsakega meseca je treba natisniti meseèno poroèilo. Biti mora in imeti obvezen pregled. Izpolniti ga je treba po 24 mesecih uporabe blagajne. Naj gre za pravilno shranjevanje potrdil in poroèil: zakonodajalec podjetnikom nalaga obveznost hranjenja kopij zvitkov in dnevnih poroèil za obdobje petih let, potrdil za obdobje dveh let (od konca davènega leta. Pomembno je, da se spomnite, da mora podjetnik po petih letih obvezno zamenjati modul blagajne.