Ergonomija prahu

Proizvodne tehnolo¹ke procese spremlja emisija pra¹nega onesna¾enja, predvsem pri ekstrakciji surovin, drobljenju, mletju, me¹anju in presejanju. Poleg hrupa so industrijski prah najbolj nevarna nevarnost za zdravje ljudi, ki sedijo na takem mestu.

https://form-explode.eu/si/

Zaradi poudarka na zdravstveni stopnji se prah deli na:- dra¾ilni prah, \ t- strupeni prah, \ t- alergen prah,- rakotvorni prah, \ t- vlaknasti prah.Osnovna naloga v skupini, ki oddaja pra¹no onesna¾enje, je uèinkovito prepreèevanje z uporabo iste in skupne za¹èite pred prahom.Individualna za¹èita vkljuèuje:- respirator za enkratno uporabo,- polmaske z izmenljivimi filtri in absorberji, \ t- maske z zamenljivimi filtri in absorberji, \ t- èelade in za¹èitne nape.Kolektivna za¹èita pred prahom vkljuèuje: prezraèevalne in prezraèevalne sisteme, sisteme za ekstrakcijo prahu, samostojne puhala in ventilatorje.Naprave za odsesavanje prahu raèunamo na: stare in mokre zbiralnike prahu.Pogosto uporabljeni sesalniki za prah so: usedalne komore, zbiralniki prahu s filtrirno povr¹ino, cikloni in multicikloni, elektrostatièni filtri, mokri zbiralniki prahu.Komore za usedanje so eden najpreprostej¹ih zbiralnikov prahu z nizkimi stro¹ki gradnje. Pomanjkljivost tega pristopa je enostavna uèinkovitost odstranjevanja prahu in se pogosto uporablja v povezavi s kasnej¹imi zbiralniki prahu. Filtracijski zbiralniki prahu so zelo te¾ki. Slu¾ijo v keramiènem in metalur¹kem sektorju in so eden od najdra¾jih metod odstranjevanja prahu. Zbiralci mokrega prahu uporabljajo vodo v smislu nevtralizacije nastalega prahu. Stranski uèinek je odpadna voda, ki nastane zaradi prenosa onesna¾evalcev na tekoèino. Za potencialno eksplozivna obmoèja je treba uporabiti posebne, individualne re¹itve, za katere morajo biti naprave za odstranjevanje prahu sposobne certificirati ATEX.Izbira naprave za odpra¹evanje je odvisna od industrije in posebne nevarnosti.