It sistemske volitve 2014

Informacijski sistem se najpogosteje razume kot sistem, ki podpira delovanje podjetja. Med temi metodami se lahko seznanimo z upravljanjem poslovnih procesov, naèrtovanja poslovnih virov, upravljanja odnosov s strankami, upravljanja odnosov s podjetji, naèrtovanja materialnih zahtev in upravljanja oskrbovalne verige. Raèunalni¹ki sistem je lahko zelo obèutljiv, na primer v modelih sistemov za kontrolo leta na letali¹èih ali v primerih banènih sistemov ali v zvezi s proizvodnjo.

Doloèitev zapletenosti informacijskega sistema je ¹tevilo elementov, ki jih ta sistem povezuje, in funkcije, ki jih izvaja, zahvaljujoè uporabljeni programski opremi. Ustvarjanje informacijskih sistemov izvajajo specializirani in¾enirji. Proces njihovega izvajanja je izjemno obèutljivo delo, ki ¾eli vkljuèiti tudi veliko strokovnjakov in veliko denarja. Oblikovanje informacijskega sistema obstaja tako z velikim tveganjem za neuspeh, povezano s teèajem njenega nastanka in vèasih s prisilnim do zadnjega. In se lahko izka¾e, da se bo v èasu procesa postavitve na trg pojavil drugaèen, konkurenèen sistem. Pri razvoju informacijskih sistemov se uporablja modul ocenjevanja proizvodnega procesa, razumljen kot model zrelosti CMM. Zaradi zapletenega procesa ocenjevanja ta modul ocenjuje prakse, uporabljene pri izdelavi metode, in opravi oceno, povezano z disciplino njenega izvajanja. Ocena je petih stopenj in lep¹a je, bolj resna je verjetnost uspeha. Raèunalni¹ki sistemi za pomembno delo morajo opraviti podatke s kombiniranjem sklopa povezanih elementov in z uporabo raèunalni¹ke tehnologije zanje. Elementi informacijskih sistemov so raèunalni¹ka strojna oprema, programska oprema, ljudje, postopki in baze znanja. Komponenta strojne opreme informacijskih sistemov je oddaljena od opreme za zbiranje podatkov, komunikacijo med temi napravami, komunikacijo zaposlenih in raèunalnikov, senzorji, aktuatorji in nove.