Led osvetlitev v kuhinji

LED zasilna razsvetljava v javnih komunalnih hi¹ah, ki je del sistema po¾arne varnosti, mora izpolnjevati ¹tevilne zahteve, katerih vsebina je vkljuèena v predpise in standarde v zvezi z ga¹enjem in razsvetljavo. Ta pravila opredeljujejo specifiène parametre naprav in opreme, ki se nana¹ajo na lokacijo znakov za izhod v sili, ki jih je treba doloèiti v dobro izdelani napravi za zasilno razsvetljavo. Zasilni LED lahko zamenjate:

nobenih izraèunov glede prièakovane intenzivnosti zasilne razsvetljave na evakuacijski èrti,nepotrebno sprejemanje koeficientov odboja iz sten, tal ali stropov,pomanjkanje upo¹tevanja uèinkovitosti svetilk v praksi baterij, zlasti uèinkovitost svetilk z razsmerniki,pomanjkanje zasilne razsvetljave za edinimi izhodi v sili, tudi na posebnih obmoèjih, in ¹e vedno s po¾arno in medicinsko opremo podobne intenzivnosti,name¹èanje svetilk z znaki za evakuacijo v okoljih, ki so nevidna ali zakrita z ogla¹evalskimi ali strukturnimi elementi doloèenega predmetaizbira naprav, ki ne izpolnjujejo zahtevanih standardov ali niso primerne za uporabo v posebnih pogojih (npr. tistih, ki ne prikazujejo parametrov polnjenja ali praznjenja baterij ali uporabe svetilk s pretvorniki s temperaturo pod petimi obdobji v Celzija,neupo¹tevanje zahteve, da bi izpad elektriène energije v pododdelku aktiviral zasilno razsvetljavo v takem pristopu, da ne bi povzroèil, da bi se baterija popolnoma izpraznila,brez uporabe dinamiène zasilne LED osvetlitve v pomenu, kjer se evakuacija lahko manifestira bolj obèutljivo,pomanjkanje upo¹tevanja uporabe doloèenega objekta in pogojev evakuacije v naèrtovanem konceptu zasilne razsvetljave (npr. evakuacija bolni¹nice na veè ravneh bo poèasnej¹a izbira kot evakuacija enonivojske enote na ravni supermarketa.

Neuspeh pri izpopolnitvi ideje in prilagoditev sistema zasilne razsvetljave pravilnim predpisom, ki vkljuèuje smrtne izide ne le za izvajalca projekta, ampak predvsem za potencialne ¾rtve v primeru resniène nevarnosti. Navsezadnje se predvideva, da bo LED zasilna razsvetljava olaj¹ala evakuacijo in ni dovoljeno upodabljati nianse, saj lahko vplivajo na uèinkovitost re¹evalne akcije. Poseben sistem evakuacijske poti in dinamièni sistem razsvetljave omogoèata prilagodljivo prilagoditev pogojev evakuacije obstojeèim po¾arnim razmeram na evakuacijski èrti (npr. Dim iz izhodne poti ali po¾ara na stopni¹èu. Zahvaljujoè visoko doloèenim re¹itvam je posredno izbirati pogoje za evakuacijo in zasilno razsvetljavo za sistem uporabe doloèenega objekta.