Literatura o onesna evanju zraka

Vsakodnevno uporabljamo onesna¾evanje zraka. Standardi Svetovne zdravstvene organizacije (SZO strogo doloèajo, katera je koncentracija ¹kodljivih snovi na tem podroèju sprejemljiva, tako da je zadnja za na¹e zdravje in nima ¹kodljivega pritiska na tla in podtalnico. Glavni dejavnik neugodne sestave ozraèja je zaposleni, razvoj kultur in industrije.

Izjemno pomembna naloga za zaupanje in zdravje ljudi je sestava ozraèja v drugih vrstah proizvodnih obratov.Direktiva ATEX, ki deluje v dr¾avah èlanicah Evropske unije in odpravlja norme, ki zagotavljajo varnost pogojev v potencialno eksplozivni vsebini, uvaja ¹tevilne obveznosti za delodajalce, ki izkljuèujejo tveganje eksplozije.Pijaèa iz glavnih pogojev je zavarovanje pravilnega prezraèevanja in prepreèevanje zdrsa ¹kodljivih snovi v zrak, ki je izpostavljen mo¾nemu viru v¾iga.Podjetnik ima dve mo¾nosti: mora prepreèiti ¹kodljive snovi, kot so prah, plini, meglice in hlapi, ki se zdru¾ujejo z zrakom v eksplozivni me¹anici. Druga ponudba je odpraviti tveganje v¾iga, vendar ob upo¹tevanju, da povsod dose¾e nastanek vseprisotne elektrostatiène energije in njenih izpustov - prvi izhod je enostavnej¹i.Nasprotno potrebam podjetnikov izhaja ta tehnologija.Industrijski zbiralniki prahu so sistem za zbiranje prahu, ki je ena najbolj iskanih in redno uporabljanih metod èi¹èenja zraka. Na¹i industrijski odsesovalci so razdeljeni na kratke in mokre.V skladu z njihovimi naèini delovanja lahko izvleèemo naprave, kot so:- komore za usedanje (èrpanje iz sile te¾e, \ t- elektrostatièni suhi zbiralniki prahu (uporaba elektrostatiène energije, \ t- cikloni (z uporabo centrifugalne sile, \ t- zbiralniki filtrov (uporabljajo se razliène vrste filtrov.Mokri industrijski ekstrakti prahu temeljijo na postopkih izpiranja. So nova vrsta pralnega stroja:- z aplikacijo,- brez polnjenja,- pena,- s pretokom plina skozi zapiranje vode.©tevilne razpolo¾ljive metode filtracije zraka omogoèajo, da se vpra¹amo o za¹èiti in zdravju ljudi v sektorju kot tudi v vsakdanjem ¾ivljenju.