Metalografski svetlobni mikroskop

Trenutno je metalurgija tisti del, ki ni le plastièni proces oblikovanja in ustanavljanja, temveè ga zanima tudi prouèevanje skupin v makro moèi. V tem smislu se obièajno izvajajo ¹tudije metalografskih mikroskopov.

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. ©ele pred kratkim so se v metalurgiji uporabljali drugi tipi mikroskopov. V novih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi èleni. ®e na terenu so metalografski mikroskopi zelo pogosti, ki se med drugim uporabljajo za iskanje kovinskih made¾ev ali celo njihovih prebojev. Prisotna je tehnologija slikanja, ki je pridobljena na neprozornih vzorcih. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo analizo strukture na atomski ravni in svetlobnih mikroskopih, ki ka¾ejo manj¹o poveèavo. Opazovanja, ki jih izvajamo z uporabo teh naprav, so izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega najdemo drugaèen naèin razpok v blagu ali njihovem zaèetku. Mo¾no je, da obstaja veè izraèuna faznega prispevka in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ocenimo ¹tevilo in vrsto vkljuèkov ter veliko novih pomembnih elementov iz vidika metalurgije. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupljena za globoko opazovanje materialne strukture, zaradi èesar se lahko v perspektivi izognemo ¹tevilnim neza¾elenim napakam.

http://si.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-proti-gubam/Perle Bleue Visage Care Moisturise. Učinkovita krema proti gubam

Uporaba metalografskih mikroskopov je izjemno pomembna, saj lahko zaradi tega zlahka najdemo napake v materialu. Vedno je te¾ko ravnati s to vrsto opreme. Iz tega stanja naj bi na njem izvajali samo kvalificirane osebe.