Modna revija h m

V soboto je bil pripravljen prikaz najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil velik del gledalcev, ki so ¾eleli videti, kaj so oblikovalci konèali za prihajajoèo sezono. Med publiko smo lahko odkrili celo nekaj znanih osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je bila obtièala v najmanj¹em trenutku in vse je bilo narejeno brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Za njihovo izvedbo so uporabljali popolnoma skromne in lahke tkanine z resnièno barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèno, barvito maksi krilo v kvaèkani vrednosti. Prav tako so bili navdu¹eni s èipko, romantiènimi oblekami in bluzo z volanèki in vezenim bikinijem. Za poletne obleke so oblikovalci namenjeni ¾enskam, med drugim pletenim klobukom z drugimi kro¾i¹èi, okra¹eni s èipko in zanimivimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane za pomemben slovesnost. Obleka je bila dana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih veliko oblaèil iz najèistej¹e kolekcije. Dohodek iz veljavne prodaje se prenese na domsko siroti¹nico. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène dobrodelne in praktiène akcije. Njen delodajalec je veèkrat stavil na na¹e izdelke na dra¾be in kako je bil predmet dra¾be celo obisk ene od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka pre¹la na toèke, ki so trenutno na odhodu maja. Poleg tega je napovedal, da ime naèrtuje odprtje raèunalni¹ke trgovine, v kateri bi bile javne zbirke drugaène od stacionarnih interesov.Dobro znano oblaèilno podjetje je edini najpomembnej¹i proizvajalec oblaèil v regiji. Ima veè tovarn na svetu. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sedanjosti pred mnogimi najbolj¹imi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Obèasno podjetje uporablja zbirke v sodelovanju s srednje poljskimi oblikovalci. Te zbirke resnièno resnièno priznavajo, da je pred odprtjem trgovine, pripravljeno v zgodnjih jutranjih urah, sestaviti v dolge èakalne vrste. Te zbirke gredo na isti dan.Uèinki te blagovne znamke se ¾e vrsto let igrajo s potro¹niki, tako v restavraciji kot tudi v tujini. Ko pi¹e o njej, ne prihaja, da ne omenja ¹tevilnih nagrad, ki jih je prejela, in da posku¹ajo, da so uspehi najvi¹ja cena.

Oglejte si svojo trgovino: za¹èitna oblaèila za enkratno uporabo