Namestitev blagajne

Eron PlusEron Plus Dvojna moč za močno erekcijo

Dajatve, ki spadajo v imetnike blagajn, ne zajemajo le del, povezanih z njihovim nakupom in fiskalizacijo. Nasprotno, zanima jih predvsem poznej¹e obdobje, ko imamo informacije iz blagajne. Kaj torej pripada bli¾njim ciljem?

Kaj imamo opraviti z davèno obveznostjo, vkljuèno z uporabo blagajn?

1. Prejemki, potrdila.

Prvo vpra¹anje je izdajanje potrdil. Sli¹ali ste o delu, da bi kupci od prodajalcev pridobivali prejemke. Od kod prihajajo taki dogodki? Potrdilo je simbol, da je bil davek davènemu uradu pridobljen v izjavah trgovca. Noben prejem ni povezan z zadnjim, da ta davek ni bil vkljuèen. Tukaj smo, da nekaj storimo glede davkov in konkurenène nepo¹tenosti.

2. Dnevno fiskalno poroèilo.

Dnevno fiskalno poroèilo je ¹e ena obveznost, na katero je podjetnik prisiljen. Po vsakem dnevu (vendar tudi pred zaèetkom trgovanja naslednji dan je podjetnik odgovoren za pripravo poroèila. V njej bo doloèena vrednost davka, ki ga mora podjetnik plaèati davènemu uradu, znaèilnemu za na¹ sede¾. Enostavno? Ne pozabite, da se trenutno poroèilo zahteva v primeru davènega nadzora.

3. Meseèno fiskalno poroèilo.

Tudi kadar je v primeru dnevnega poroèila potrebno pripraviti analogno meseèno poroèilo. Bistvo je, da se upo¹teva vrednost celotnega davka, ki ga moramo plaèati za ves mesec. Kako naj naredimo to poroèilo? Iz tega razloga je stvar dokaj preprosta. Meseèno fiskalno poroèilo mora biti pripravljeno do prej¹njega dne v mesecu, ki ga zanima.

4. Blagajna.

Premo¾enje iz davènih denarnih dajatev, omejeno in z obveznostjo vpisa v delo blagajne. Pomembno je, da se ti vpisi kot tudi celotna knjiga zberejo v ozadju blagajn, ki se sreèujejo v neposredni bli¾ini. Seveda bodo ta besedila postavljena med izvajanjem davène revizije, ki jo pri podjetniku opravi davèni urad.

Povzetek: & nbsp; blagajne & nbsp; imajo veliko odgovornosti. Vendar pa smo z njimi preprièani, da delamo v zakonitih zneskih. Zato jo lahko doka¾emo med razliènimi davènimi in¹pekcijskimi pregledi, ki jih je opravil davèni urad.