Nevarno obmoeje je to

http://si.healthymode.eu/catch-me-patch-me-najucinkovitejse-sredstvo-za-izgubo-teze/

Zaène se lahko samo v eksplozivni atmosferi, tj. S plini, hlapi ali prahom. In to izhaja iz seznama v kemiènih pisarnah, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, kemiènih obratih, cementarnah in ¹tevilnih novih, kjer i¹èejo pra¹ni ali pra¹kasti izdelki.

Ker so bili v mnogih dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi zelo razlièni in v sodelovanju z blagom so bili veliki zidovi, so bili uvedeni za poenotenje, tako imenovane naprave na ogro¾enih obmoèjih. Oznake ATEX.

Torej, kaj so oznake ATEX?Pod tem imenom so izpolnjene podrobne zahteve, opisane v pravni ureditvi Evropske unije, ki jih morajo izpolnjevati vsi proizvodi, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Zahteve, ki jih ta pravila ne razumejo, je mogoèe znotraj posameznih dr¾av èlanic EU urediti interno, vendar se ne morejo razlikovati od pravil EU in zahtev ne morejo poveèati.Vsaka naprava, dana v obratovanje v prostorih, ki so ogro¾eni z eksplozijo, mora biti sposobna prikazati etiketo skupaj z uredbo, ki jo uvaja direktiva. Te oznake povzroèajo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène obvezne parametre za ta orodja. In da:Proizvajalec z namestitvijo oznake CE na proizvod, izjavlja, da ta izdelek ustreza osnovnim zahtevam direktive.Prostori, v katerih obstaja nevarnost eksplozije, so bili spro¹èeni v nevarne prostore. Doloèitev nevarnega obmoèja obve¹èa tako o naravi gro¾nje kot o njeni moèi:- obmoèje plinov, tekoèin in njihovih hlapov je oznaèeno s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile naprave, odporne proti eksplozijam, razdeljene v dve skupini:- ¹ola Tudi naprave, namenjene za rudarske dejavnosti,- skupina II so jedi, oblikovane za dele¾e, ki so glede na nevarnost eksplozije plinov, tekoèin ali prahu.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja naprave in silo za ulivanje.Rezultat je dani temperaturni razred, t.j. maksimalna temperatura povr¹ine, na kateri je mogoèe izdelati napravo.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti na industrijskih toèkah, \ t- omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih gro¾enj ali neuspehov, \ t- zmanj¹anje izpadov pri izvajanju, \ t- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.