Onesna evanje zraka film chomikuj

OptiMaskPro

V trenutnih razmerah v zraku lahko onesna¾evalci, kot so prah, delovni delci in karkoli, povzroèajo motnje v pljuèih in lahko povzroèijo alergijske reakcije pri vstopu skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov onesna¾evala pridejo v ozraèje del prahu in trdnih delov. Premikanje po zraku lahko povzroèi veliko slabih moènih delcev in prahu, kar je resno za zdravje, v pogodbi, s katero jih ¾elimo izbrati, preden dose¾ejo dihalni program.

Prvi viri prahu so procesi rezanja, bru¹enja in izbolj¹anja ter proizvodnja prahu v ¾ivilski in farmacevtski industriji. Obdelava tkanin, lesenih materialov in kompozitov je bolj kompleksna z ekstrakcijo prahu in vlaken, ki so lahko neprijetna za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za nekatere industrijske panoge, ki so izpostavljene delovanju ¹kodljivih prahov, mora biti v skladu z direktivo EU ATEX predpisano odsesavanje prahu ali zbiralnikov prahu. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in re¹itve za èi¹èenje, sesanje in filtriranje.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivno ozraèje je mogoèe namestiti na veè razliènih delovnih mestih.

Ker eksplozivni prah, ki izvira iz skupine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin, ima eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti, da se izognemo eksplozijam prahu. Evropska skupnost je v dejanja vkljuèila dve direktivi, ki obravnavata eksplozivno ozraèje in vnetljiv prah, imenovani ATEX direktive.

Izvedba teh dveh direktiv je imela za posledico izbolj¹ano za¹èito pred eksplozijami - potrebno je bilo tudi drugo tehnièno in organizacijsko delo. Z zaposlovanjem najbolj¹ih strokovnjakov v industriji industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo dobro blago z zahtevami direktive ATEX, ki so v skladu z vsemi varnostnimi standardi.

Za zagotavljanje skladnosti z vsemi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov so odgovorne poljske gospodarske dru¾be in potro¹niki.