Pojaviti se mora nakljueni dogodek

Specifiènost tehniènih prevodov je vkljuèitev v ustrezno konvencijo vsebine dokumentacije, ker se po¹iljatelj in naroènik sporoèila navajata na tehnièni predmet na podlagi jezikovne konvencije, ki se uporablja za doloèeno podroèje, industrijo ali podjetje. Najpomembnej¹a prednost tehniènega prevajanja je torej tehnièni stil izra¾anja, tj. Specializiran naèin oblikovanja misli, ki je pomemben konec prenosa informacij, zato so dodatne jezikovne funkcije èim manj¹e, tako da nobeno okrasje ne kr¹i osnovnega premo¾enja besedila, ki je uporabno pri dejavnostih. in¾eniring.

Naloga tehniènega prevajanja je, da prejemniku tujega jezika zagotovi enake informacije kot v kontekstu, posnetem v izvornem jeziku. Standard, ki so ga sprejele prevajalske agencije v Var¹avi, je ponuditi prevod prevedenega tehniènega prevoda za preverjanje. Gre za enako obvezno sestavino postopka izdelave tehniènega prevoda, ki v nekem smislu pravi velik razred pripravljenega prevoda. Verifikatorji izvajajo branje besedila, ker je za pravilno preverjanje tehniènega prevoda koristna teza tretje osebe, ki ni aktivno sodelovala pri prevodu besedila in mora oddaljeno pregledati zgodovino.

http://si.healthymode.eu/formexplode-hitro-povecanje-misicne-mase/Formexplode. Hitro povečanje mišične mase

Vsebinski popravek in jezikovno preverjanje tehniènega prevajanja je kronska faza prevajalskega postopka. Vèasih pa je mo¾no, da vsebina dokumentacije obstaja tudi zunaj razprave s stranko, namen posvetovanj z delodajalcem pa je doloèiti industrijsko terminologijo, ki jo uporablja. Za uskladitev terminologije v tehniènih prevodih se uporabljajo inovativne informacijske re¹itve, katerih predpostavka je delovanje prevajalskega procesa in zgo¹èevanje terminologije, ki se uporablja pri prevodih v terminolo¹ke baze podatkov. V dana¹nji jezikovni razlièici se spremenijo tudi besedila, ki opisujejo grafiène elemente, ki jih je potrebno dodatno prevesti in prilagoditi velikosti.