Poklicni teeaji efs

Nakup programske opreme za podjetje se pogosto zbira s precej¹njimi stro¹ki. Zato eden izmed varèevalnih sistemov i¹èe cenej¹e ali celo brezplaène zamenjave. Prosti projekti pogosto nimajo enake funkcionalnosti, ko so tudi plaèani. Razlika med njimi se najpogosteje nana¹a na podporo problemom, ki se lahko pojavijo ¾e med uporabo.

http://si.healthymode.eu/biostenix-sensi-oil-protistrup-do-tezav-s-sluhom/

Plaèane razlièice odlikuje hitro in celovito re¹evanje tem svojih strank. V uspehu brezplaènih razlièic bomo ponavadi obsojeni na svobodo pri re¹evanju problemov ali iskanju forumov, ki na nov naèin zdru¾ujejo uporabnike doloèene programske opreme. Problem porabe dodatnega zneska za programsko opremo je zadnji resnej¹i, èe nismo specifièni ali je prava individualna cena. ©tevilne mo¾nosti, ki jih doloèen program verjetno ne bo v celoti uporabil v va¹em podjetju, ki bodo plaèale za izdelek, ki ga ne boste priporoèili. V tem primeru je dobro sredstvo uporaba demonstracijskega razreda. Enova demo program je tipièen primer tak¹ne programske opreme. Uporabniku ni treba kupiti za svoj nakup, vendar se sklicuje na uèinkovite omejitve, ki jih nima v veliki razlièici. In seveda, na primer, bodo dokumenti, ki bodo izdani s pomoèjo programa envo, naslov, ki bo imel informacije o razlièici programa, ki ga uporabljate. Poleg tega vam demo razlièica omogoèa dodajanje omejenega ¹tevila vnosov v bazo podatkov. In v uspehu, ko se podjetnik odloèi za popolno mo¾nost, bo lahko brez te¾av ustvaril ¾e ustvarjeno bazo podatkov. Ta pristop je posebej priporoèljiv za otroke in mala podjetja, ki ne ¾elijo plaèevati visokih cen za programsko opremo, ki je verjetno ne bodo uporabljali. Demo razlièica omogoèa tudi brezplaèno povezavo s tehnièno subvencijo proizvajalca programske opreme.