Praksa prevajalske pisarne

V na¹em prevajalskem podjetju so zaposleni samo stari in visoko usposobljeni prevajalci, ki dobro obvladajo vsako delo. Pred zaèetkom sodelovanja potro¹nika obvestimo o predvidenih stro¹kih in èasu dokonèanja.

Zagotavljamo najvi¹jo kakovost prevoda in originalne, nizke cene. Skrbimo za zaupanja vredne stranke. Na¹a prevajalska agencija Krakow u¾iva ustni in pisni prevod. Specializirani smo za znane in obièajne prevode. Prevajamo pravne in poslovne dokumente, korespondenco in specializirana besedila. Ohranimo popolno diskrecijo glede informacij, ki jih izdajo naroèniki. Imamo ustrezne certifikate, ki potrjujejo najvi¹ji razred ponujenih storitev. Na¹o mo¾nost obravnavamo tako za zasebne ¾enske kot za institucije. Spoznavamo najsodobnej¹e metode prevajanja. Stranke lahko naroèijo v svojem podjetju ali prek e-po¹te. Ponujamo vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Med njimi je pomembna predvsem med razgovorom. Ne potrebuje posebne tehniène opreme. Z energijo in natanènostjo priznava. Odlièno odseva èustva govorca. Konsekutivna interpretacija pa se zaène med vernisanjem, usposabljanjem in stro¹ki. Prevede se prevod in izvirno besedilo. S prevodom izleta, ki ga bomo opravili med potovanjem in ¹tudijskim bivanjem. Profesionalni in stari prevajalci se nato priporoèajo. V primeru prenosljivega prevajanja prevajalec deluje tudi kot pogajalec. Prevajalska agencija ponuja tudi pisni prevod: standardni, zaprise¾eni in literarni. Specializiran je za prevajanje informatorjev, vodnikov in pogovornih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je pravi izziv za vse pisarne, ki se ukvarjajo s strokovnim prevajanjem. Skrbi tudi za specializirane prevode: tehniène, medicinske, informacijske, kemijske, finanène, poslovne, tr¾ne in pravne. Vljudno vas pozivamo, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!