Prevod dveh strani

Prevod dokumentov je sam po sebi zelo te¾aven. Èe smo odvisni od prevajanja katerega koli besedila, moramo ne le poskrbeti za "nauèene" besede in jedi, temveè ¹e vedno poznati ¹tevilne idiome, ki so tako znaèilni za vse jezike. Dejstvo je, da ¾enska, ki pi¹e angle¹ko besedilo, tega ne poène v povsem »akademskem« vedenju, ampak uporablja svoj poseben videz in omenjene idiome.

HemorrhoSTOP

V sistemu z zadnjim, da je oseba globalnega internetnega omre¾ja vedno bolj priljubljena, se pogosto pojavlja potreba po prevajanju spletnih strani. Na primer, èe ustvarimo spletno mesto, s katerim ¾elimo doseèi hitrej¹o kolièino prejemnikov, ga moramo organizirati v veè jezikovnih razlièicah. Pri prevajanju vsebine spletnega mesta, na primer v angle¹èini in polj¹èini, mora imeti ne le sposobnost prevajanja, ampak tudi sposobnost izra¾anja lastnih priznanj in opisov, ki jih v izvirniku ni mogoèe prevesti. Kaj se torej prièakuje pri delu? Prevedimo vsebino katere koli spletne strani v angle¹kem jeziku za storitev prevajalnika Google. Medtem ko se bo splo¹ni smisel besedila ohranil (lahko bomo uganili, o èem je doloèeno mesto ¾e logièno zaporedje stavkov in sintaksa bo neustrezna. Zato je mogoèe, ker prevajalec Google prevede izbrano besedilo v vrednost besedo za besedo. Zato na delovnem mestu ne ustvarjamo nièesar, da bi na podlagi tega ustvarili profesionalno, veèjezièno spletno stran. V praksi pa prevajalec spletnih strani v bli¾nji prihodnosti ne bo zamenjal stroja. Tudi najbolj¹a programska oprema nima sil abstraktnega razmi¹ljanja. To, kar lahko, je hoditi po logiki èlove¹kega prenosa v izbrani programski jezik. Zato so celo najbolj¹e aplikacije, ki prevajajo dokument, daleè za poklicnimi spletnimi prevajalci in seveda bodo verjetno vedno tam. Èe kdaj obstaja napredno orodje, opremljeno s ponudbo enostavnega in abstraktnega "razmi¹ljanja", potem bo to uèinek na¹e civilizacije. Èe povzamemo, v naravi pouèevanja dobrih prevajalcev, je treba ustvariti ustrezne didaktiène pripomoèke, ki ne le uèijo prevode "besedo za besedo", temveè bodo ¹oli pomagali razumeti jezik abstraktno.& Nbsp;