Protivirusno zdravstveno profilakso

ATEX je pravno dejstvo Evropske unije, ki ureja zahteve zaupanja in zdravstvenega nadzora, ki jih morajo vsi izdelki izvajati na podroèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Najnovej¹a direktiva po zdru¾evalnih delih, ki so ¾e bila standard ATEX 2014/34 / EU, se bo zaèela 20. aprila 2016. Vsi uèinki bodo morali imeti naslednje oznake:

1. oznaka CE, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. tip za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vse posode morajo biti zagotovljene tako, da ne predstavljajo nevarnosti med proizvodnjo. Izdajanje certifikata s strani poobla¹èenih subjektov (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za potrjevanje in certificiranje raziskave Gliwice je povezano z naslednjimi postopki: 1. Standardni preskus ES - je v naèrtu za potrditev, da naprava izpolnjuje doloèene zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje proizvoda z znakom CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek vpra¹anj in poskusov vsakega rezultata, ki se proizvede v objektu, da se strinja s svetovanjem, 4. zagotavljanje kakovosti izdelka - postopek uporabljen sistem kakovosti, vkljuèno s konènim pregledom in presku¹anjem izdelka, 5. homologacija - postopek za izvedbo ustreznih preskusov vsake izdelane kopije s strani proizvajalca, v smeri, da se s soglasjem stranke zagotovi predlo¾itev v ES-certifikatu o standardnem pregledu, in prièakovanja, poznana v direktivi, 6. notranji nadzor proizvodnja - str dokumentacijo o pripravi tehniène dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let od zadnje izdelane kopije, 7. predlo¾itev tehniène dokumentacije prigla¹enemu organu v skladi¹èni toèki, dokumentacija mora imeti splo¹en opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov, rezultate preskusov in izraèuni, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.