Razvoj podjetja v angle eini

Preprièani smo, da razvoj na¹e enote ¾eli iz zadovoljstva vseh potro¹nikov, ki imajo neposredne koristi od tesnih storitev, in zato namestitvenih enot, specializiranih prodajaln, gradbeni¹tva in investitorjev, ki so konèni prejemniki.

Preprièani smo, da ¹iritev komercialne ponudbe, skraj¹anje dobavnih rokov, izbolj¹anje usposobljenosti zaposlenih in nenehno izbolj¹evanje ravni storitev za stranke ter kakovost dobavljene opreme zagotavlja doseganje zastavljenega cilja.

Zavezani smo k prizadevanjem, da bodo na¹i kupci sreèni in pripravljeni na ceno in priljubljenost opreme, ki jo ponujamo.

Ventilator, oznaèen z besedo eksplozijsko varna, je pravokotna eksplozijsko varna posoda, izdelana za robota v bli¾ini eksplozijsko nevarnih obmoèij, prilagojena za vse popularnosti v pravokotnih prezraèevalnih kanalih. Narejeni so iz pocinkane jeklene ploèevine in opremljeni s kontrolno loputo, omogoèajo dostop do motorja in rotorja, ne da bi bilo treba odstraniti prezraèevalni kanal.

Centrifugalni ventilatorji so izdelani v skladu z mednarodnim standardom ISO 9001. Pripravljeni za tla v eksplozijsko ogro¾enih obmoèjih zunaj rudnikov in rudarskih izkopov. Ventilatorji imajo rotorje iz aluminijevih zlitin ali impelerjev iz jeklene ploèevine, samoèistilni, pra¹kasto lakirani. Ne glede na kategorijo so tekaèi uravnote¾eni z ISO 1940-1. Ohi¹je mora biti varjeno iz jeklene ploèevine, prevleèeno s prahom v èrni barvi. Ohi¹je ima kontrolno in drena¾no luknjo. Konstrukcija ima detajle iz medeninaste ploèevine, ki zmanj¹ujejo nevarnost iskrenja. Rotorji in ohi¹je so izdelani iz pocinkanega, pocinkanega ali nerjaveèega jekla po naroèilu.

Stre¹ni ventilatorji se uporabljajo za splo¹no in proizvodno prezraèevanje v potencialno eksplozivnih obmoèjih. Stroji imajo neposreden pogon, rotor z rezili, ki so nagnjeni do konca, izdelani so iz pocinkane vezave, z aluminijasto pesto. Ventilatorji so bili opremljeni s trifaznim motorjem, ki je izbran za delovanje v potencialno eksplozivnih atmosferah