Roena oprema za tapanje

V kuhinji pogosto uporabljamo druge naprave, ki nam omogoèajo enostavno in preprosto rezanje ali pa jo zdrobimo v enostavno maso. Seveda ne moremo uporabiti le no¾a za vsako delo - bilo je dolgotrajno in odvraèljivo, èe bi morali te uèinke rezati z no¾em na drobne ko¹èke vsakiè, ko bi ¾eleli narediti otroka. Uporablja zadnji objekt razliènih roènih naprav, ki bistveno prihranijo uro in hitrost. Pijaèe iz zadnje poenostavitve so zelenjavni ribez - naprava genialne v svoji preprostosti, vendar pa lahko damo zelo veliko kost z veèjim ¹tevilom sadja ali zelenjave.

V oblikah, ko moramo zdrobiti tako velike kolièine sadja, na primer v hi¹ah kolektivne lastnine ali v gostinskih podjetjih, ne gre za abrazijo vsakega jabolka posebej za ribe. Do zadnjega konca se uporablja tipièen mlinèek za sadje, ki so ga nameravali ustvariti dobièek v znatni vi¹ini naenkrat, brez veèje cene energije iz znane lokacije. Torej, ko opravimo delo, ki zahteva dnevno predelavo sadja v ka¹o v ogromni vsoti, vlagajmo v obièajen stroj.

Tak¹ni drobilniki sadja tvorijo eno veliko vstopno odprtino, na katero vr¾emo, na primer, jabolka, ki ne nosijo semena, ali kak¹no drugo sadje, nato pa uporabimo roèico za mehansko utrjevanje jabolk med dvema zvitkoma, ki sta opremljena s posebnimi izboklinami. Uporabljamo lahko tudi sodobnej¹e elektriène brusilce sadja, zaradi katerih je dovolj, da pritisnemo gumb, tako da lahko v nekaj minutah prejmem sadno ka¹o, kar bo izpolnilo moja prièakovanja. Tak¹na orodja so zelo koristna na ¹tevilnih mestih, kjer se hrana predeluje za veèje ¹tevilo prejemnikov, danes pa se vedno bolj zavedamo, kako bi se morali hraniti tudi posamezne dru¾ine, kupujemo opremo, ki nas bo potisnila, da pogosteje jemo zelenjavo in povzroèa slastne vloge. , sve¾e solate, podrgnil brez potrebe po fizièni moèi, in v sedanjosti v nekaj minutah s pomoèjo profesionalne naprave, ki je bila dana zadnjemu.