Scenske 2 dnevne luei

Dnevna svetloba ima lepe lastnosti. Deluje na na¹e dobro poèutje, daje nam pogum za ustvarjanje, predvsem pa osvetljuje vse, kar pride èez dom. Svetlobo lahko dobite tako pri umetnem ravnanju z elektrièno razsvetljavo. Notranja razsvetljava, kot so stanovanja ali domovi, ustvarja precej goreèo nalogo, èe ¾elimo zagotoviti udobje, kako stati na doloèenem mestu.Osvetlitev najprej opravi na¹o prvotno funkcijo, ki osvetljuje sobo, medtem ko izpolnjuje druge stranske funkcije. Osvetlitev je ponavadi bolj dekorativni element, ali pa ¹e vedno ustvarja popoln vtis za nas z uporabo svetlobe in barve. Razsvetljava torej izpolnjuje razliène vloge, kar mora biti naj¹ir¹a mo¾na uèilnica. Èe se odloèimo za doloèeno vrsto razsvetljave v va¹em domu, ¾elimo dati vtis, da je to oaza miru in dru¾inske topline. ®elimo, da se vsi èlani va¹e dru¾ine èutijo v njej, kolikor je to mogoèe, tako da se morajo po napornem dnevu vrniti na poèitek. Vse vrste razsvetljave, tako da obstajajo tipiène ¾arnice, fluorescenène sijalke, v trenutni dodatno kompaktne fluorescenène sijalke in v zadnjem èasu zelo modne LED svetilke. Edine, ki se imenujejo osvetljevanje reflektorjev zaradi narave razsvetljave. LED svetilke so v polnem pomenu svetlobnega vira, ki temelji na svetleèih diodah (LED diode. Nahajajo se v ohi¹ju, ki jim omogoèa uporabo v svetilki, ki je namenjena tudi ¾arnicam. Nit LED svetilk ni razdeljen na niti tradicionalnih ¾arnic. Osvetljevanje reflektorjev ima veliko prednosti, ki jih razlikujejo od razliènih svetlobnih metod. Njihov prvi plus je veèja trdnost v primerjavi z obièajnimi ¾arnicami z ¾arilno nitko ter zelo velika oblika in ni¾je ogrevanje. Zaradi aktivnega materiala, ki se uporablja v LED-sijalki, so na voljo ¹tevilne vrste te razsvetljave, ki si delijo barvo vpadne svetlobe. Osvetlitev je predvidena za uporabo v domaèih vrtovih ali v kopalnici ali dnevni sobi. Namen te razsvetljave nam bo prihranil tisto, kar je najbolj dragoceno v mo¾nostih kraja, obenem pa izpolnili svojo prvo funkcijo, ki je osvetliti notranjost.