Slaba organizacija na delovnem mestu

V zadnji sezoni se je na drugi strani podjetij na obmoèju celotne regije sooèala z velikimi raèunovodskimi napakami. Tekoèe dru¾be so sku¹ale skriti te napake, kar je povzroèilo bes in ogorèenje med gosti.Od zaèetka raèunovodskih napak smo v mesecu novembru kupovali plaèe, januarja pa bodo prejeli od¹kodnino.

Nemogoèe, ne razmi¹ljam preveè o dajanju krapa ... Nisem preveè, da organiziram bo¾iè v skupini, novinarjem novinarja sama pripoveduje od zaposlenih.Dejstvo, da so v novembru vodje podjetij sami obljubili zaposlenim dejanske vozovnice, ki bi lahko dosegle do 20% povpreène meseène plaèe, doda ogenj. Motivirani s temi koncepti so delavci skozi ves mesec veliko uporabili tudi za svoje cilje, zaradi èesar je dru¾ba dosegla 5-odstotno veèjo uspe¹nost kot prej¹nji mesec.Na obljube, da se boni prenehajo ...Na Poljskem v tistem èasu ni edinstvenega primera, v tem èasu pa je bilo dobro. Nekateri zaposleni nameravajo uveljavljati svoje zahtevke na pravni podlagi in zaprositi za od¹kodnino v tej vaji. Ne gledajo po svoji poti kot v vojno z imenom, ki je nesolventna.Kaj naj vedno storim, da bi se izognili napakam v tem pogledu? Raèunovodski program Optima se lahko izka¾e za uèinkovitega v zadnjem projektu. To je sistem, ki se daje na raèunalnike, ne le raèunovodje, temveè tudi direktorje. Prizadeva naèrtovanje vseh prihajajoèih nalo¾b in zmanj¹anje, ki izhaja iz trenutnega tveganja. Poleg tega sistem, zahvaljujoè vgrajenim znanim bazam podatkov in pregledom na spletu, stalno optimizira dejavnosti vseh. Èe v stanovanju obstaja potreba, navedite, da so bili prenosi preneseni na napaène ¹tevilke raèuna. V tem obdobju je treba opozoriti, kaj je treba ustvariti, da se ustavi na èelu predpisanega razporeda.Ta program se uporablja v zahodni Evropi, kjer je pridobil veliko podpornikov. Z lahkoto je brez napak, zahvaljujoè podatkom, shranjenim vsakih 10 minut v mislih, ne bomo izgubili rezultatov na¹ega polo¾aja, tudi èe smo le izklopili moè.