Stopnja ddv za kompleksne storitve

Gradnja nove stavbe ali industrijske stavbe je povezana z visokimi stro¹ki. Zdi se, da so stro¹ki, ki so bili sprejeti za preprosto izgradnjo stavbe, samo zaèetek. Najbolj drage so vse vrste zakljuènih del, v zadnjih pa tudi industrijske naprave.

Na domaèem trgu deluje veliko podjetij, ki so specializirana za tovrstne naprave. Nekateri od njih ponujajo vsestranske storitve. Na voljo so sodobni stroji in oprema ter ekipa usposobljenih in zanesljivih zaposlenih.

Industrijski obrati morajo biti varni, trajni in dobri. Na ravni naèrtovanja namestitve je vredno izbrati dobro obliko materialov, ki bo zagotovila dolgoroèno trdnost in nemoteno uporabo naprave.

Izjemno modni tipi industrijskih instalacij so prilagojeni: instalacijam za podatke o vodi in kondenzatu, cevovodih in dodatkih IOS, èrpalnih postajah in instalacijah za filtrirano tekoèo vodo.

Arhitekturne zasnove obièajno vkljuèujejo sanitarne in elektriène in¹talacije. V tem sistemu je treba dokazati, da so dela napisana v skladu s sprejetimi predpostavkami projekta.

Iz stali¹èa vsakega vlagatelja je pravilo elektrièni in vodni in kanalizacijski sistemi. Sodobne stavbe vkljuèujejo tudi centralne vakuumske naprave, sisteme centralnega ogrevanja, v sodobnih in¹talacijah, z uporabo alternativnih, ekolo¹kih virov toplote.

Osnova dobro izdelane instalacije naj bo izredno kakovosten material. Za vodne instalacije je treba uporabljati vodne in nerjaveèe konstrukcije.