Uporaba in enirskih materialov

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in eksplozivnih snovi. Parametri plina in tekoèine so v mnogih primerih popolnoma znani in dokumentirani. Zato je identifikacija gro¾enj, ki se nana¹ajo na njihovo prisotnost pri delu, razmeroma lahka. Polo¾aj postane veliko te¾ji pri uspehu selitve, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. V primeru navidezno ne¹kodljivih snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali papir v prahu, so nevarne eksplozivne gro¾nje.

Industrijski sistemi centralnega sesanja se uporabljajo za obdelavo usedlega prahu s parketa, ravnih povr¹in in konstrukcije opreme in dvoran. Spominja se torej na ohranjanje èistoèe v ozadju dela in edino za¹èito delovnih ljudi in institucij ter orodij pred ¹kodljivimi uèinki prahu v sodobni gro¾nji sekundarnih eksplozij. Vsa podjetja, ki izvajajo industrijske instalacije, morajo izvesti in¹talacije v skladu z veljavnimi standardi, ki jih vsebuje direktiva o namestitvi.

Pomembna naloga, ki je osrednje sesanje:- varovanje zdravja in ¾enske, ki delajo v stanovanju proti ¹kodljivim uèinkom prahu.- za¹èita organizacij in orodij pred neuspehom pri uspe¹nem motenju prahu, \ t- za¹èita gradnje in dejavnosti pisanja ¾ensk pred uèinki nenadzorovanega izbruha cvetnega prahu.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeV primeru vnetljivih ali eksplozivnih snovi, plinov, prahu, tekoèih hlapov ali hibridnih me¹anic, kot pri vakuumiranju, obstaja veliko tveganje nenadzorovane eksplozije. Ta ukrep pomeni unièenje enote za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni usposobljeni za ¹olo naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je omenjeno zgoraj, je pijaèa iz pravega pomena centralne vakuumske naprave zmanj¹ati tveganje sekundarne eksplozije z odpravo tako imenovanega ostanki prahu. Re¹itev na eni strani poveèa hitrost in po¾arno varnost enote, z dodatnim pa omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Edini, ki bi moral biti pozoren na dejstvo, da pri uspehu gorljivega in eksplozivnega prahu, mora namestitev centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.