Zamenjava stare blagajne z novo

Kolega iz poslovnega prijatelja vam zagotavlja, da je njegova blagajna odlièna in ponuja blagajno za del cene? Ne smemo vzeti oèitnih prihrankov. Za nakup gotovinske blagajne, ki smo jo uporabili, moramo dodati stro¹ke zamenjave fiskalnega spomina in èas, ki je bil porabljen za poravnavo v ZDA. Ne bomo mogli zaprositi za popust za nakup, ki je do 90%!

Lepo je, da ob novih stro¹kih i¹èemo naèine, kako re¹iti in narediti zelo praktièen posel. Na¹a pisarna raste in nudimo veè dela ali storitev malim potro¹nikom. Pri nekaterih elementih je potrebno nakupovanje in registracija blagajne. Stro¹ki tega orodja nas lahko nekoliko prestra¹ijo, kar je osnovna pot za iskanje cenej¹ih re¹itev. Kolega iz soseske nam je zagotovil, da je njegova rabljena blagajna popolnoma dobra in da jo lahko proda za majhno ceno? In morda bomo na¹li rabljene blagajne za spletno prodajo? Tak¹ne mo¾nosti so zelo mamljive. Vendar, preden se odloèimo za nakup rabljene blagajne, izraèunamo vse kvote in razmislimo, ali se tak¹na alternativa izplaèa.

Cenej¹i, a dra¾jiNajprej moramo vedeti, da je bila blagajna, ki je bila uporabljena, v naslovu zakladnice opazila drug subjekt. V skladu z osnovnimi predpisi te valute ne moremo uporabljati v lokalnem podjetju. Èe smo to storili, so ustvarili fiskalni prekr¹ek. In v luèi predpisov, ne moremo vzeti napravo neposredno od kolega - v tak¹nih pogodbah mora posredovati enota proizvajalca. Fiskalni blagajni¹ki register, ki se uporablja predvsem, mora odjaviti zadnji uporabnik. Prodajalec nam mora skupaj s posodo priskrbeti poroèilo davènega urada, v izjemnem primeru pa ne moremo storiti nièesar z bli¾njo blagajno. ©ele po predlo¾itvi ustreznih dokumentov lahko proizvajalèevi serviser zamenja finanèni modul in ponaredi znesek za drug del.

Torej dobite svojo prvo davèno blagajno od poobla¹èenih prodajalcev. Kraji, kot so fiskalne blagajne v Krakovu, ne zagotavljajo le ¹iroke palete davènih naprav, ampak tudi storitve.